ثبت و گواهی بذر و نهال (SPCRIJ) - واژه نامه اختصاصی